آسا تیم در راستاء تولید ملی و بومی سازی از تاریخ بیستم خرداد 97 در زمینه بازی های تلفن همراه فعالیت

خود را آغاز کرده وهدفی یکتا برای سالم سازی بازی های مجازی و جذب شدن کاربران تلفن همراه به بازیهای

ایرانی و حفظ شئونات اسلامی را در پیش گرفته است .

به امید موفقیت روز افزون توسعه دهندگان جمهوری اسلامی ایران با تشکر آسا تیم .

error: Content is protected !!